ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการแอพพลิเคชั่น Samitivej Plus

บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการแอพพลิเคชั่น Samitivej Plus ซึ่งการให้บริการดังกล่าวอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานนี้ (“ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้”) โดยการใช้บริการSamitivej Plusนี้ ท่านได้ยอมรับและตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ทุกประการ

1. คำจำกัดความ

1.1 “บริการ Samitivej Plus” หมายถึง บริการต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในข้อ 2 ที่ท่านและผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้โดยผ่านทางแอพพลิเคชั่น Samitivej Plus

1.2  “บัญชีผู้รับบริการทางการแพทย์” หมายถึง บัญชีที่เปิดขึ้นเพื่อประโยชน์ในการรับบริการทางการแพทย์หรือบริการอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ซึ่งจะเชื่อมโยงเข้ากับระบบฐานข้อมูลของสถานพยาบาลต่าง ๆ ในกลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช รวมถึงเวชระเบียนของผู้รับบริการที่มีอยู่กับสถาพยาบาลนั้น ๆ

1.3  “ผู้ใช้ Samitivej Plus” หมายถึง บุคคลที่ลงทะเบียนเป็นผู้ใช้ Samitivej Plus ในนามของตนเอง และ/หรือในนามของผู้รับบริการทางการแพทย์ที่อยู่ในความดูแลหรืออำนาจปกครองของตน ทั้งนี้ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้

1.4  “ผู้รับบริการทางการแพทย์” หมายถึง บุคคลที่ลงทะเบียนเป็นผู้รับบริการทางการแพทย์จากสถานพยาบาลต่างๆ ในกลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช

1.5  “รหัสประจำตัว” หมายความถึง Login Name หรือ Username, รหัสผ่าน (Password), PIN –Person Identification Number, รหัส OTP – One Time Password รวมถึงรหัสอื่นใด หรือวิธีการยืนยันตัวบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเข้าใช้บริการนี้ไม่ว่าจะเรียกด้วยชื่อใด ๆ และไม่ว่าจะเป็นรหัสที่สมิติเวชเป็นผู้กำหนดให้หรือเป็นรหัสที่สมิติเวชเป็นผู้กำหนดเองก็ตาม

2. บริการ Samitivej Plus

2.1  บริการ Samitivej Plus ครอบคลุมการให้บริการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

  • บริการนัดหมายแพทย์
  • บริการแจ้งลำดับคิวในการรอรับบริการต่าง ๆ
  • บริการค้นหารายชื่อแพทย์
  • บริการ Health Assistant and Pharmacist
  • บริการข้อมูลการรักษาของผู้รับบริการทางการแพทย์
  • บริการชำระค่ารักษาพยาบาลและค่ายา
  • บริการ Samitivej Virtual Hospital
  • บริการอื่น ๆ ที่อาจเพิ่มเติมในภายหลัง

2.2  ในการให้บริการบางประเภทจำเป็นที่ท่านจะต้องลงทะเบียนและล็อกอินก่อน และการใช้บริการบางประเภทอาจอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้บริการนั้น ๆ ด้วย

3. การลงทะเบียนเป็นผู้ใช้

3.1  ในการใช้งาน Samitivej Plus ท่านไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนก่อน แต่เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์และประสบการณ์ในการใช้บริการ Samitivej Plus อย่างเต็มที่ เราแนะนำให้ท่านลงทะเบียนเป็นผู้ใช้ Samitivej Plus และผู้รับบริการทางการแพทย์ด้วย โดยท่านจะต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวและตั้งรหัสประจำตัวเพื่อระบุยืนยันตัวตนของผู้ใช้ Samitivej Plus

3.2  ท่านจะเก็บรหัสประจำตัวไว้เป็นความลับ และจะไม่เปิดเผยหรือกระทำการใด ๆ ที่อาจทำให้ผู้อื่นทราบรหัสประจำตัวดังกล่าว หากมีบุคคลอื่นล่วงรู้รหัสประจำตัวของผู้ใช้ Samitivej Plus ท่านจะแจ้งให้สมิติเวชทราบโดยเร็ว

3.3  ท่านสามารถเปลี่ยนแปลง Login Name หรือ Username และ/หรือ รหัสผ่าน (Password) และ/หรือ PIN – Person Identification Number และ/หรือรหัสที่เกี่ยวข้องกับการเข้าใช้งาน Samitivej Plus เมื่อใดก็ได้ โดยดำเนินการตามวิธีการและเงื่อนไขที่สมิติเวชกำหนด

3.4  ท่านตกลงรับผิดชอบการใด ๆ ในการใช้งาน Samitivej Plus ที่ได้ทำผ่านรหัสประจำตัวของท่านทุกประการ

4. การลงทะเบียนขอเปิดบัญชีแทนบุคคลอื่นเป็นผู้รับบริการทางการแพทย์

4.1 ท่านสามารถลงทะเบียนขอเปิดบัญชีแทนบุคคลอื่น เพื่อให้ผู้นั้นเป็นผู้รับบริการทางการแพทย์ก็ได้ ซึ่งอาจมีจำนวนมากกว่าหนึ่งคนก็ได้ ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(1)  บุคคลอื่นนั้นต้องอยู่ในอำนาจปกครองของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย

(2)  บุคคลอื่นนั้นอยู่ในความดูแลหรือความรับผิดชอบของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย

4.2  สมิติเวชอาจขอข้อมูลและเอกสารใด ๆ ที่จำเป็นเพื่อยืนยันตัวตน ความสัมพันธ์ ความยินยอมของผู้รับบริการทางการแพทย์ และ/หรืออำนาจในการกระทำการแทนผู้รับบริการทางการแพทย์ โดยสมิติเวชขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฎิเสธการเปิดบัญชีแทนบุคคลอื่น เพื่อให้ผู้นั้นเป็นผู้รับบริการทางการแพทย์ หากสมิติเวชไม่ได้รับหลักฐานที่จำเป็นอย่างเพียงพอ หรือหากการยินยอมให้เปิดบัญชีแทนบุคคลอื่นนั้นอาจนำไปสู่การละเมิดต่อบทบัญญัติของกฎหมาย

4.3  ในการลงทะเบียนขอเปิดบัญชีแทนบุคคลอื่น เพื่อให้ผู้นั้นเป็นผู้รับบริการทางการแพทย์ ท่านรับรองและรับประกันว่า

(1)   ท่านมีอำนาจปกครองผู้รับบริการทางการแพทย์โดยชอบด้วยกฎหมาย และ/หรือมีอำนาจกระทำการ   ต่าง ๆ แทนผู้รับบริการทางการแพทย์ตามกฎหมาย (เช่น การลงทะเบียนขอเปิดบัญชีผู้รับบริการทางการแพทย์, การให้ความยินยอมในเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล และการใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้ชื่อบัญชีของผู้รับบริการทางการแพทย์) และ/หรือ

(2)   ผู้รับบริการทางการแพทย์อยู่ในความดูแลหรือความรับผิดชอบของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย

4.4  การที่สมิติเวชอนุมัติให้ท่านเปิดบัญชีแทนบุคคลอื่น เพื่อให้ผู้นั้นเป็นผู้รับบริการทางการแพทย์ ไม่ทำให้ท่านหลุดพ้นจากความรับผิดชอบใด ๆ ที่มีต่อสมิติเวช

4.5  ในกรณีท่านเปิดบัญชีแทนผู้เยาว์ในขณะที่ผู้เยาว์อายุยังไม่ถึงเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดให้สามารถให้ความยินยอมในเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์นั้นได้ด้วยตนเองนั้น ท่านมีสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ตามที่เรากำหนด และเมื่อผู้เยาว์มีอายุตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดให้สามารถให้ความยินยอมในเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของตนได้แล้วนั้น สมิติเวชจะดำเนินการขอความยินยอมจากผู้เยาว์โดยตรง

4.6  ในกรณีที่ท่านเปิดบัญชีแทนผู้เยาว์ตามข้อ 4.5 ท่านรับทราบว่า ท่านมีสิทธิในบัญชีของผู้เยาว์ดังกล่าวเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยท่านจะต้องดำเนินการต่ออายุสิทธิดังกล่าวเมื่อครบกำหนดระยะเวลา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เรากำหนด

4.7  เมื่อมีเหตุอันสมควร สมิติเวชสงวนสิทธิ์ที่จะขอให้ผู้รับบริการทางการแพทย์ที่ท่านเปิดบัญชีแทนนั้น ปรับสถานะเป็นผู้ใช้ Samitivej Plus ด้วยตนเอง เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย

5. การใช้บริการ Samitivej Plus

5.1  ท่านสามารถโอนเงินหรือชำระค่ารักษาพยาบาลและค่ายาผ่านบริการ Samitivej Plus นี้ โดยท่านจะต้องกรอกข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนด ทั้งนี้ ท่านในฐานะผู้ทำรายการจะต้องตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเลขที่บัญชี จำนวนเงิน และข้อมูลอื่น ๆ ด้วยตนเองก่อนเข้าทำรายการ โดยสมิติเวชจะไม่รับผิดชอบใด ๆ หากสมิติเวชได้ดำเนินการถูกต้องตามคำสั่งทำรายการของท่าน

5.2  ท่านรับทราบว่า คำศัพท์ทางเทคนิคทางการแพทย์ที่เกี่ยวกับการวินิจฉัยโรคนั้น เป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษและอาจยากต่อการทำความเข้าใจ สมิติเวชจึงทำการแปลคำศัพท์ทางเทคนิคดังกล่าว เป็นภาษาไทยด้วยถ้อยคำที่ง่ายต่อการทำเข้าใจถึงการวินิจฉัยโรคของแพทย์เท่านั้น ซึ่งความหมายอาจไม่ตรงตามตัวอักษรของคำศัพท์ทางเทคนิคทางการแพทย์ หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลประวัติการรักษา โปรดติดต่อสอบถามสถานพยาบาลที่ให้บริการท่าน

5.3  หากมีข้อผิดพลาดประการใดเกิดขึ้นในการใช้บริการ Samitivej Plus หรือท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลผู้ใช้Samitivej Plus หรือผู้รับบริการทางการแพทย์ ท่านจะแจ้งรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมายังสมิติเวช หรือสถานพยาบาลในกลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวชที่ท่านเข้ารับบริการ เพื่อยืนยันตรวจสอบแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว

6. การจัดการและปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

6.1  สมิติเวชตระหนักและให้ความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นอย่างดี โดยท่านสามารถศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ของสมิติเวชได้ดังที่ปรากฏอยู่ในแอพพลิเคชั่น Samitivej Plus นี้ ซึ่งอธิบายถึงลักษณะและวิธีการที่สมิติเวชจะเก็บ รวบรวม ประมวลผล ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิที่ท่านมีต่อข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

6.2 โดยการใช้บริการ Samitivej Plus นี้ ท่านได้ยอมรับและตกลงตามนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ทุกประการ

7. ความรับผิดชอบของผู้ใช้ Samitivej Plus

7.1  ท่านจะต้องไม่อัพโหลดหรือส่งข้อมูลที่มีไวรัส โทรจัน หรือชุดคำสั่งที่มีมุ่งประสงค์จะรบกวน แทรกแซง ขัดขวาง หรือทำลายระบบคอมพิวเตอร์ เข้าสู่ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสมิติเวช หรือของสถานพยาบาลต่าง ๆ ในกลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช

7.2  ท่านจะไม่ (ก) คัดลอก จำแนกส่วนประกอบ ทำวิศวกรรมย้อนกลับ หรือกระทำการอื่นใดอันเป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดหรือแต่บางส่วนของ Samitivej Plus (ข) แทรกแซงหรือขัดขวางการทำงานของซอฟต์แวร์ ระบบ อุปกรณ์ เครื่องมือ หรือเครือข่ายใด ๆ ซึ่งใช้ในบริการ หรือฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายของการบริการ (ค) หลีกเลี่ยงกระบวนการตรวจสอบความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยของบริการ เครือข่าย หรือระบบอื่นใดที่เกี่ยวข้อง (ง) เข้าถึงและ/หรือใช้บริการโดยวิธีการอื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ (จ) ใช้บริการ Samitivej Plus ในลักษณะที่ขัดต่อกฎหมาย (ฉ) ยินยอมให้บุคคลอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตจากท่านใช้ ชื่อ รหัสผ่าน และกระบวนการใด ๆ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวสามารถเข้าถึงและใช้บริการ

7.3  ท่านตกลงปกป้องสมิติเวช (รวมถึงสถานพยาบาลต่าง ๆ ในกลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช) จากการกล่าวหาหรือข้อเรียกร้องใดของบุคคลใด ๆ อันเกิดจากหรือเกี่ยวกับการที่ท่านฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หรือใช้บริการ Samitivej Plus ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่น และท่านตกลงชดใช้ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายใด ๆ แก่สมิติเวช (รวมถึงสถานพยาบาลต่าง ๆ ในกลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช) อันเกิดจากการดังกล่าวด้วย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าทนายความและค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี)

8. การเปลี่ยนแปลง จำกัด ระงับ หรือยกเลิก การเข้าถึงหรือการให้บริการ Samitivej Plus

8.1 สมิติเวชให้บริการ Samitivej Plus ตามสภาพที่เป็นอยู่ (AS IS) และมีอยู่ (AS AVAILABLE) สมิติเวชสงวนสิทธิ์ที่จะปรับปรุงและอัพเดทแอพพลิเคชั่นเป็นครั้งคราว ในเวลาใด ๆ ก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน หรือเพิ่มประสบการณ์การใช้งานแอพพลิเคชั่นที่ดีขึ้น ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลง จำกัด ระงับ หรือยกเลิกฟังก์ชั่น หรือบริการบางประเภท

8.2  สมิติเวชมีสิทธิระงับหรือยกเลิกการเข้าถึงบริการ Samitivej Plus (รวมถึงบัญชีข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการทางการแพทย์) นี้ได้ทันที ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หากสมิติเวชสงสัยหรือเห็นว่า มีการใช้บริการในลักษณะที่ขัดต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หรือขัดต่อกฎหมายหรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือในลักษณะที่ผิดปกติหรือมีพฤติการณ์อันน่าเชื่อว่าการใช้บริการในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลใด ๆ

8.3  สมิติเวชอาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ในเวลาใด ๆ ก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยสมิติเวชจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวผ่านทางแอพพลิเคชั่น หรือวิธีการอื่นใดที่สมิติเวชเห็นสมควร การที่ท่านยังคงใช้บริการ Samitivej Plus ต่อไป ให้ถือว่าท่านรับทราบและตกลงผูกพันตามการแก้ไขเพิ่มเติมนั้น ท่านมีหน้าที่ติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และจะไม่อ้างเหตุว่าไม่ทราบถึงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวมาเป็นเหตุในการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

9. ความรับผิดและข้อยกเว้นความรับผิดของสมิติเวช

สมิติเวชจะรับผิดชอบสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นในกรณีที่กระทำโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ซึ่งเป็นความเสียหายที่ตามปกติย่อมเกิดขึ้นเท่านั้น แต่สมิติเวชไม่ต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากพฤติการณ์พิเศษ  ทั้งนี้ ท่านตกลงว่า ไม่ว่าในกรณีใดๆ สมิติเวชไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสาเหตุดังต่อไปนี้

(1) มีการใช้รหัสประจำตัวผู้ใช้ Samitivej Plus ควบคู่กับรหัสลับแรกเข้าหรือรหัสลับส่วนตัว หรือมีการใช้ Mobile PIN หรือวิธีการอื่นใด ตามที่สมิติเวชกำหนด ไม่ว่าจะเป็นการกระทำของผู้ใดก็ตาม

(2) เหตุสุดวิสัยต่างๆ หรือเหตุการณ์ที่สมิติเวชไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งรวมถึงการที่อุปกรณ์ ระบบสื่อสาร หรือการส่งสัญญาณเชื่อมต่อไม่ทำงาน หรือการรบกวนจากไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือจากการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือในกรณีที่สมิติเวชปิดให้บริการนี้ เพื่อปรับปรุงหรือบำรุงรักษาระบบ อันเป็นเหตุให้ท่านไม่สามารถใช้บริการ Samitivej Plus ได้

(3) ความล่าช้า ความผิดพลาด หรือความบกพร่องของระบบคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ต่างๆ ของท่าน หรือของสมิติเวช หรือของผู้ให้บริการระบบเครือข่ายโทรคมนาคม เว้นแต่ในกรณีที่ความล่าช้า ความผิดพลาด หรือความบกพร่องดังกล่าว เกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของสมิติเวช

(4) ความล่าช้าในขั้นตอนการดำเนินการของบริการ Samitivej Plus นี้

(5) การที่ท่านและ/หรือผู้รับบริการทางการแพทย์ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

10. ความสมบูรณ์ของข้อกำหนดและเงื่อนไข

ในกรณีที่ปรากฏว่ามีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดในเอกสารนี้ไม่สมบูรณ์ ตกเป็นโมฆะ หรือใช้บังคับไม่ได้ ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ให้ถือว่าข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ไม่สมบูรณ์ ตกเป็นโมฆะ หรือใช้บังคับไม่ได้ดังกล่าวนั้น ไม่มีผลกระทบต่อความสมบูรณ์หรือการบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ในเอกสารนี้

11. กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย และให้เฉพาะศาลไทยเป็นศาลที่มีเขตอำนาจในการพิจารณาข้อพิพาทที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้